استاذ

استاذ

Цена: 36 лв/60 мин
Нов учител       Мнения: 0
Запазете час

Представяне

подпомагане и упражняване на разговорим , книжовен и дялектен арабски език . изучаване на арабски букварник, арабска писменост за начинаещи . курсове на желаищи , арабските бежанц в центровете по Българска писменост и език. - стажант учител по- общи предмети б начално училище в сирия през 1981-01982 . - съдебен преводач от арабски/ Български и обратно към министерството на Българско правосъдие, в извършване на писмени и устни преводи , - преводач към главната дирекцията на гранична полиция / граждански договор / за преводачески услуги , от 2014 до момента. - завършил съм езикова гимназиа в сирия през 1980 г. - висше образувание / магистерска диплома/ по радио-журналистика в софииския университет - 'климент-охриидски"

Цитат

" всеки език е мост , на които , всеки човек може да проникне и да запозна и да обещува с други хора и култури.

استاذ преподава:

 

Мнения за استاذ :

 

Все още няма мнения.

Кабината предлага два вида обучение:

 
  Курсове Частни уроци
Обучение В група Индивидуално
Достъп Всички часове, нива и учители Избран от вас учител в удобно време
Програма Предварително създадена Уговаря се с избрания учител
Заплащане Месечен абонамент На час 60 мин. чрез вашия Портфейл*
  Вижте всички курсове >> Вижте всички учители >>
  Курсове
Обучение В група
Достъп Всички часове, нива и учители
Програма Предварително създадена
Заплащане Месечен абонамент
  Вижте всички курсове >>
  Частни уроци
Обучение Индивидуално
Достъп Избран от вас учител в удобно време
Програма Уговаря се с избрания учител
Заплащане На час 60 мин. чрез вашия Портфейл*
  Вижте всички учители >>

* Запазвате уроци с вашия Портфейл. Портфейлът е виртуална сметка, която можете да зареждате. С нея създавате и запазвате уроци. При запазване, учителят ще получи мейл и ще ви очаква в класната стая. Може да пишете на учителя преди или след запазване на урока.

Регистрирайте се и разгледайте платформата безплатно!

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?