Образуване на прилагателни имена

Когато говорим за прилагателни имена в английския език, много курсисти ми задават въпроса какви представки и наставки да поставим на един глагол или съществително име, за да се превърне той в прилагателно. Ето и някои правила:

-ful: прибавя се към съществителни и показва наличие на някакво качество:

use – useful – полезен                                                  fruit – fruitful – плодовит

beauty – beautiful – красив

-less: прибавя се към съществителни и показва липса на качсетво:

use – useless – безполезен, ненужен

help – hlepless – безпомощен

-able: прибавя се към глаголи и показва възможност да се извърши или понесе действието

change – changeable – изменяем

love – lovable – обичлив

-ible: visible – видим

-al: central – централен

-ant, -ent: important – важен                    different – различен

-ary, -ory : elementary – елементарен                         preparatory – подготвителен

-ive: active – активен

-ous: famous – прочут

-y: прибавя се към съществителни и означава качество или подобие:

shade – shady – сенчест

sun – sunny – слънчев

-ish:

а) прибавя се към прилагателни и означава непълна степен на изразеното с тях количество:

old – oldish – възстар

sweet – sweetish – сладникава

б) с нея се образуват прилагателни, означаващи национална принадлежност:

England – English

Spain – Spanish

-ward: означава направлние

south – southward – южен, който сочи към юг

back – backward – назадничав, изостанал

-ed: прибавя се към съществителни:

talent – talented – талантлив

gift – gifted – даровит, надарен

-en: прибавя се към съществителни имена и означава от какъв материал е направено нещо

wood – wooden – дървен

gold – golden – златен; златист

-ic,-ical: прибавя се към съществителни

atom – atomic- атомен

economy – economic – икономически

economy – economical – пестелив, икономичен

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Един коментар към “Образуване на прилагателни имена”

  1. Много полезна информация и разбираемо написана. Благодаря!
    Поздрави

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?