HOW TO DIVIDE WORDS/Как да пренасяме думи

Пренасянето на думи в българския  език не е малък проблем, което важи в същата степен и за английския. Когато пренасяме думи в английския език при писане е необходимо да знаем как да  ги делим. Има три основни начина за разделяне на една дума: а/ на срички; б/ по строеж; в/ по значение.

А, ето и някои основни правила:

1/ Никога не разделяйте сричка.

clear-ly;  dear-ly;  un- able; al- most

2/ Никога не разделяйте двусрични наставки.

-able; ible; ably; worthy; logue

agree-able; re- spon-sible; suit-ably; trust-worthy; dia-logue

3/ Никога не пренасяйте на другия ред окончание или наставка от две букви, като:

magi-cal; Mexi-can; con- fessed; doc-tor; ro-man-tic

4/ Никога не пренасяйте отделна букви.

5/ Буквата h в буквосъчетанията  ch, tch, sh, ph, th е неделима част; всяко от тези съчетания представлява един звук. Тук принадлежи и диграфът gh, който не се произнася.

os-trich; wash-ing; soph- is-ti-cated

6/ Никога не пренасяйте едносрични думи. Думи като:

Cut, kind, flower, night, bread, house

7/ Никога не пренасяйте дума, която има по-малко от 5 букви.

8/ При пренасяне на сложни думи, вторият и третият компонент винаги се пренасят на новия ред, независимо дали думата се пише слято а/  или  с  тире  b/

a/ micro-scope; some-thing; under-go

b/ good-natured; absent- minded; house-work; forget- me- not

И което е най-хубаво – в някои англо-английски речници възможните места за пренасяне са отбелязани с точка. 🙂

Още статии за английска граматика

Онлайн обучение в „Кабината“

Видео на онлайн упражнения от „Кабината“

Как изглежда виртуалната ни класна стая

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?