Учебни материали

Учебни материали за езиково обучение включени във всеки абонамент за Кабината.

Учебните материали са разпределени по курсове. Към всеки курс са включени записи на изминалите уроци и допълнителни учебни материали разпределени по нива и модули.

Всеки проведен урок в Кабината остава на запис. На ваше разположение ще бъдат хиляди часове записи на уроци, които могат да се избират по език, ниво, учител и дата.

Учебните материали включват мултимедийни уроци, видео уроци, аудио за слушане, тестове и диктовки. Разполагаме с цели видео курсове, записани от учителите на Кабината със стотици часове преподаване (видео курсовете са различни материали от записите на уроци).

Последователността на материалите следва 4-седмичния цикъл в учебните пътеки на уроците с учители на живо в графика на курсовете. Материалът в граматическите уроци, които се преподават за една седмица, съответства на модули в учебните материали. Всяко ниво е разделено на две части, всяка от които се преподава за 4 седмици (общо 8 седмици за ниво).

Всички абонаменти за Кабината включват пълен достъп до учебните материали във всички езикови курсове.

Брой записани уроци по английски език: 10,642

Всеки приключил урок в курсовете по английски език в Кабината остава като запис в платформата. Ако ученика пропусне урок, може да го гледа на запис, заедно със хиляди други записани уроци. В раздел ‘История’ има качени записи на всички изминали уроци и цели нива в Кабината.

Учебни материали в онлайн курсове по английски език

Модули: 32
Тестове: 491
Диктовки: 19
Аудио: 4709
Видео: 482 (над 150 часа)

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически онлайн уроци разпределени в общо 7 нива. Уроците по нивата следват 4-седмични учебни пътеки. Всяко ниво е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Нива за начинаещи

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 1 – The English Alphabet. Numbers.
 • Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable.
 • Unit 3 – Greetings
 • Unit 4 – Articles
 • Unit 5 – The Definite Article
 • Unit 6 – Personal Pronouns
 • Unit 7 – To be. Questions and negative forms.

Втора седмица

 • Unit 8 – Possessive Adjectives
 • Unit 9 – Revision
 • Unit 10 – Revision Test
 • Unit 11 – Wh- questions
 • Unit 12 – Have got. Appearance / Character.
 • Unit 13 – Questions and Negative forms
 • Unit 14 – Revision Test

Трета седмица

 • Unit 15 – Reading and Speaking
 • Unit 16 – There is / There are
 • Unit 17 – There is / There are. Questions and negative forms
 • Unit 18 – Rooms in the house. Furniture.
 • Unit 19 – Indefinite Pronouns (Some, any, no). Food.
 • Unit 20 – Some, any, no. Grammar practice.
 • Unit 21 – A lot of / much / many
 • Unit 22 – Demonstratives. This / That / These / Those

Четвърта седмица

 • Unit 23 – Modal verb ‘Can’
 • Unit 24 – Revision
 • Unit 25 – Listening and Speaking
 • Unit 26 – Present Progressive Tense
 • Unit 27 – Questions. Present Progressive Tense.
 • Unit 28 – Present Progressive Tense. Negative Forms.
 • Unit 29 – Clothes (What are you wearing today?)
 • Unit 30 – Possessive ‘S

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика и разговорни уроци.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 31 – My Family
 • Unit 32 – Possessive Pronouns
 • Unit 33 – Object Pronouns
 • Unit 34 – Reading / Listening
 • Unit 35 – Present Simple Tense.
 • Unit 36 – Present Simple Tense. Positive Forms.
 • Unit 37 – Present Simple Tense. Negative Forms.
 • Unit 38 – Present Simple Tense. Questions.

Втора седмица

 • Unit 39 – Wh- Questions
 • Unit 40 – Adverbs of Frequency
 • Unit 41 – Like/Love/Enjoy/Hate Doing Something
 • Unit 42 – Shopping (Speaking and listening lesson)
 • Unit 43 – The Clock
 • Unit 44 – What time is it?

Трета седмица

 • Unit 45 – Grammar Revision
 • Unit 46 – Degrees of Comparison
 • Unit 47 – Degrees of Comparison 2
 • Unit 48 – Ordinal numbers. Dates. Prepositions of time.
 • Unit 49 – No Article
 • Unit 50 – Conjunctions
 • Unit 51 – Present Progressive and Present Simple
 • Unit 52 – Reading/Listening and Speaking. Retelling Stories.

Четвърта седмица

 • Unit 53 – Tag Questions
 • Unit 54 – Modal Verbs. Must.
 • Unit 55 – Should
 • Unit 56 – Have to
 • Unit 57 – Have to, Must, Should
 • Unit 58 – May
 • Unit 59 – Deduction about the present
 • Unit 60 – Past Simple. To Be.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на английски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика и разговорни класове.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 61 – Past Simple Tense
 • Unit 62 – Past Simple. Irregular Verbs.
 • Unit 63 – Past Simple. Grammar Practice.
 • Unit 64 – Past Simple. Reading / Listening / Speaking.
 • Unit 65 – Revision. Past Simple.
 • Unit 66 – Could
 • Unit 67 – Had to
 • Unit 68 – Some, Any, No, Every
 • Unit 69 – Futurity. Be going to
 • Unit 70 – Futurity. Will

Втора седмица

 • Unit 71 – Present Simple and Present Continuous – future meaning
 • Unit 72 – Future Forms
 • Unit 73 – Revision Verb Forms
 • Unit 74 – Past Continuous Tense
 • Unit 75 – Past Continuous. Past Simple.
 • Unit 76 – Past Continuous. Past Simple.
 • Unit 77 – Adjectives
 • Unit 78 – Adverbs
 • Unit 79 – Present Perfect Tense
 • Unit 80 – Present Perfect Tense

Трета седмица

 • Unit 81 – How Long? Since / For
 • Unit 82 – Present Perfect / Past Simple
 • Unit 83 – Present Perfect / Past Simple
 • Unit 84 – Revision
 • Unit 85 – Listening and Speaking
 • Unit 86 – About You (Introduction to)
 • Unit 87 – The Past and The Present
 • Unit 88 – Future Activities. Making Arrangements.
 • Unit 89 – Present Perfect (Present Perfect / Past Simple)
 • Unit 90 – So / Such

Четвърта седмица

 • Unit 91 – Reflexive Pronouns
 • Unit 92 – -ed and -ing Adjectives
 • Unit 93 – Verb Patterns
 • Unit 94 – Past Perfect Tense
 • Unit 95 – Past Tenses
 • Unit 96 – Past Tenses. Grammar Revision.
 • Unit 97 – Verbs and words + Prepositions
 • Unit 98 – Verbs + Prepositions. Words + Prepositions
 • Unit 99 – Conditional Sentences. First Conditional.
 • Unit 100 – Second Conditional

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на английски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика, разговорен английски език и специализирани дискусии.

Нива за напреднали

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 101 – First and Second Conditional
 • Unit 102 – Third Conditional
 • Unit 103 – Conditional Sentences. Revision.
 • Unit 104 – Passive Voice
 • Unit 105 – Passive Voice. Present Simple Tense.
 • Unit 106 – Passive Voice. Past Simple Tense.
 • Unit 107 – Passive Voice. Will / Future.
 • Unit 108 – Passive Voice. Present Perfect Tense.
 • Unit 109 – Passive Voice. Progressive Tenses.
 • Unit 110 – Passive Voice. Revision.
 • Unit 111 – Revision

Втора седмица

 • Unit 112 – Grammar Revision
 • Unit 113 – Relative Pronouns. Relative Clauses.
 • Unit 114 – Relative Pronouns
 • Unit 115 – Relative Pronouns (Necessary or not)
 • Unit 116 – Present Perfect Continuous
 • Unit 117 – Present Perfect Progressive Tense. Present Perfect Tense.
 • Unit 118 – Present Perfect Progressive Tense. Present Perfect Tense – 2.
 • Unit 119 – Listening / Reading / Speaking
 • Unit 120 – Tense Revision
 • Unit 121 – Past Perfect Continuous Tense
 • Unit 122 – Past Tenses (Listening and Speaking)

Трета седмица

 • Unit 123 – Grammar
 • Unit 124 – Indirect Commands and
 • Unit 125 – Polite Requests for Information
 • Unit 126 – Reported Statements
 • Unit 127 – Reported Wh- Questions
 • Unit 128 – Indirect General Questions
 • Unit 129 – Reporting Grammar
 • Unit 130 – Reporting
 • Unit 131 – Wishes About The Present
 • Unit 132 – Wishes About The Past
 • Unit 133 – Criticism About The Past

Четвърта седмица

 • Unit 134 – Revision. Listening / Reading / Speaking.
 • Unit 135 – Grammar
 • Unit 136 – Certainty and Possibility About The Past
 • Unit 137 – Certainty And Possibility About The Past And Present. Modal Verbs. Revisions.
 • Unit 138 – Word Information. Nouns.
 • Unit 139 – Word Information. Derivative Nouns.
 • Unit 140 – Compound And Derivative Nouns
 • Unit 141 – Used To
 • Unit 142 – Would/Used To
 • Unit 143 – Have Something Done
 • Unit 144 – Have Something Done. Reading And Speaking.
 • Unit 145 – Revision. Listening And Speaking.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на английски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 146 – Introduction. Learning Foreign Languages.
 • Unit 147 – Social Occasions. Question Tags.
 • Unit 148 – Future Continuous Tense
 • Unit 149 – Future Continuous Tense. Tests.
 • Unit 150 – Future Perfect Tense
 • Unit 151 – Future Perfect Tense
 • Unit 152 – Revision. Tenses.

Втора седмица

 • Unit 153 – Revision. Tenses.
 • Unit 154 – Different Tastes / Same Tastes
 • Unit 155 – Similarities. Positive Sentences.
 • Unit 156 – Agreeing,
 • Unit 157 – Disagreeing. Speaking Topic – Movies.
 • Unit 158 – Make or Do
 • Unit 159 – Normal (Base) and Extreme (Strong) Adjectives

Трета седмица

 • Unit 160 – Verbs Followed By Prepositions
 • Unit 161 – Verbs Followed By Prepositions 2
 • Unit 162 – Infinitive of Purpose
 • Unit 163 – So That/In case
 • Unit 164 – Unless
 • Unit 165 – Revision
 • Unit 166 – Revision. Question Words. Questions.

Четвърта седмица

 • Unit 167 – Verbs Of Perception
 • Unit 168 – Get Used To
 • Unit 169 – Be Used To
 • Unit 170 – Phrasal Verbs
 • Unit 171 – Phrasal Verbs. Transitive / Intransitive
 • Unit 172 – Phrasal Verbs. Separable/Inseparable.
 • Unit 173 – Phrasal Verbs

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен английски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

Първа седмица

 • Unit 174 – Nouns from Phrasal Verbs
 • Unit 175, 176 – Passive Impersonal Constructions
 • Unit 177 – Verbs followed by –ing or infinitive: change of meaning.
 • Unit 178 – Revision
 • Unit 179 – It’s time (You found a new job)
 • Unit 180 – -Ing clauses

Втора седмица

 • Unit 181 – Defining and non-defining relative clauses
 • Unit 182 – Defining and non-defining relative clauses. Grammar exercises.
 • Unit 183 – Expressing Quantity
 • Unit 184 – Expressing Quantity
 • Unit 185 – Linking expressions
 • Unit 186 – Linking expressions 2
 • Unit 187 – Nouns in groups

Трета седмица

 • Unit 188 – Need
 • Unit 189 – Linking Verbs
 • Unit 190 – Likely
 • Unit 191 – Revision
 • Unit 192 – Listening, Reading, Speaking.
 • Unit 193 – Vocabulary. Company Organisation.
 • Unit 194 – Vocabulary. Appointments and Applications.

Четвърта седмица

 • Unit 195 – Annoying Things and Irritating Habits. Grammar / Speaking
 • Unit 196 – Money. Listening and Speaking.
 • Unit 197 – Entertainment. Listening and Speaking.
 • Unit 198 – Gender Roles. Listening and Speaking.
 • Unit 199 – Names. Listening and Speaking.
 • Unit 200 – Revision

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен английски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Английска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

 • Exploring Current Events
 • Jobs and Careers Focus
 • Technology Now
 • The World of Arts
 • All about Business
 • Теми по избор на учениците

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни и абстрактни теми на английски език в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по вашата специалност.
 • Общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
 • Ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми
 • Изказване на мнение по актуални теми
 • Излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.
 • Писане на ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ви интересуват.
 • Писане на есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.
 • Водене на лична кореспонденция като в нея се подчертават значимите събития и преживявания.

Фокус на класовете с учители: Разговорни уроци и специализирани дискусии.

Брой записани уроци по немски език: 6162

Всеки приключил урок в Кабината остава като запис в платформата. Ако ученика пропусне урок, може да го гледа на запис, заедно със хиляди други записани уроци. В раздел ‘История’ има качени записи на всички изминали уроци и цели нива в Кабината.

Учебни материали в онлайн курсове по немски език

Модули: 32
Тестове: 145
Аудио: 2131
Видео: 34 (над 50 часа)

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Уроците по нивата следват 4-седмични учебни пътеки. Всяко ниво е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Нива за начинаещи

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

 • Einführung /Въведение/
 • Die Schule /На училище/
 • Meine Familie /Моето семейство/
 • Meine Wohnung /Моят дом/
 • Meine Freunde /Моите приятели/

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на немски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроци с учители: Немска граматика и немски език за начинаещи.

Теми на учебните материали

 • Die Freizeit /Свободно време/
 • Das Wetter /Времето/
 • Mein Tag /Моят ден/
 • „Du siehst gut aus“ /“Изглеждаш добре“/
 • Ferien /Ваканция/

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на немски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Граматика и немски език за начинаещи.

Теми на учебните материали

 • Essen und Trinken /Храни и напитки/
 • Das Privatleben /Личен живот/
 • Beim Arzt /При лекаря/
 • Heute räumen wir auf
 • Unterwegs – Reisen /Напът – пътешестване/

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на немски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Немска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Нива за напреднали

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

 • Auf dem Lande oder in der Stadt /На село или в града/
 • Geschichte und berühmte Menschen /История и известни хора/
 • Medien /Медии/
 • Der Verkehr /Транспорт/ Wortschatz

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на немски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Немска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

 • DIE DEUTSCHE SPRACHGESCHICHTE
 • Zusätzliche Übungen
 • Berlin — Hauptstadt Deutschlands
 • WOHNEN
 • FREIZEIT UND SPORT

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен немски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Немска граматика, разговорен немски език и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

 • MASSENMEDIEN
 • GLOBALE ÖKOLOGISCHE PROBLEME
 • Die Wohnung ist ein Ausdrucksmittel des Menschen
 • MAHLZEITEN

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен немски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Немска граматика, разговори и специализирани дискусии, немски език за напреднали.

Теми на учебните материали

 • Märchen in der Gegenwart
 • Gramatik: Konjunktiv1; Indirekte Rede
 • Leseverstehen: Berühmte Liebespaare
 • Gramatik: Konjunktiv – Zusammenfassug
 • Leseverstehen: Aus Fehlern lernen
 • Gramatik: Konjunktiv – die Temporas;
 • Übertragung des Imperativs in die indirekte Rede;
 • Theme: Erziehun
 • Gramatik: Der Relativsatz – Wiederholung; Die Relativpronomen
 • Perfekt der Modalverben
 • Leseverstehen: Der Krieg
 • Gramatik: Infinitivkonstruktionen
 • Infinitiv mit und ohne „zu“
 • Leseverstehen: Baron Münhausen
 • Gramatik: Rektion der Verben – Wiederholung
 • Präpositionen und Fälle
 • Leseverstehen: Geschichte – August der Starke

Умения, които ще придобиете в това ниво + курс по разговорен немски за напреднали

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни и абстрактни теми на немски език в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по вашата специалност.
 • Общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
 • Ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми
 • Изказване на мнение по актуални теми
 • Излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.
 • Писане на ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ви интересуват.
 • Писане на есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.
 • Водене на лична кореспонденция като в нея се подчертават значимите събития и преживявания.

Фокус на уроците с учители: Немска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии, немски за напреднали.

Брой записани уроци по френски език: 3839

Всеки приключил урок в Кабината остава като запис в платформата. Ако ученика пропусне урок, може да го гледа на запис, заедно със хиляди други записани уроци. В раздел ‘История’ има качени записи на всички изминали уроци и цели нива в Кабината.

Учебни материали в онлайн курсове по френски език

Модули: 28
Тестове: 230
Аудио: 876
Видео: 46 (над 50 часа)

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Уроците по нивата следват 4-седмични учебни пътеки. Всяко ниво е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Нива за начинаещи

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Да се научим да четем.
 • Граматика: Фонетика.
 • Речник: Първи думи.

Модул 2

 • Урок: Позволете ми да се представя.
 • Граматика: Лични местоимения. Глаголи avoir, être, s’appeler, parler, présenter..
 • Речник: Поздрав. Формули за учтивост.

Модул 3

 • Урок: Хайде да се запознаем
 • Граматика: Определителен и неопределителен член. Прилагателно. Отрицание.

Модул 4

 • Урок: Къде живеете?
 • Граматика: Предлози. Глаголи aller, venir, habiter, aimer, travailler, faire. Безлични изрази.
 • Речник: Националност. Дни. Месеци.

Модул 5

 • Урок: Семейство.
 • Граматика: Лични местоимения допълнения. Сегашно просто време.
 • Речник: Семейно положение. Професия. Числа.

Модул 6

 • Урок: Какво харесвате?
 • Граматика: Множествено число.
 • Речник: Да характеризираме нещо или някого.

Модул 7

 • Урок: Le week-end de la famille Delvaux
 • Граматика: Въпроси.
 • Речник: Ориентиране.

Модул 8

 • Урок-Упражнение: Аз и моето семейство.
 • Граматика: Сегашно просто време.
 • Речник – Преговор: Семейно положение. Професия. Числа.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на френски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика и френски за начинаещи.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Tout nouveau, tout beau.
 • Граматика: Глагол и съществително.
 • Речник: Лични документи.

Модул 2

 • Урок: Les hommes sont difficiles.
 • Граматика: Въпроси-продължение. Ударения.
 • Речник: Въпроси и желания.

Модул 3

 • Урок: Vive la liberté.
 • Граматика: Образуване на женски род на съществителните.
 • Речник: Свободно време.

Модул Révision

 • Преговорен урок.

Модул 5

 • Урок: L’heure, c’est l’heure.
 • Граматика: Минало свършено време.
 • Речник: Да се ситуираме във времето.

Модул 6

 • Урок: Elle va revoir sa Normandie.
 • Граматика: Притежателни и показателни местиомения.

Модул 7

 • Урок: Mettez-vous d’accord!
 • Граматика: Възвратни глаголи. Повелително наклонение.
 • Речник: Всекидневие.

Модул 8

 • Преговорен урок.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на френски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика и френски за начинаещи.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Trois visages de l’avenir.
 • Граматика: Минало свършено време /преговор/ и Минало несвършено време.
 • Речник: Да опишем някого.

Модул 2

 • Урок: À moi, Auvergne!
 • Граматика: Количество. Частичен член.
 • Речник: Хранителни продукти.

Модул 3

 • Урок: Récit de voyage.
 • Граматика: Изрази за време.
 • Речник: Прогноза.

Модул 4

 • Преговорен урок.

Модул 5

 • Урок: Les affaires marchent.
 • Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало.
 • Речник: Работа.

Модул 6

 • Урок: Un après-midi à problèmes.
 • Граматика: Местоимения за пряко допълнение.
 • Речник: Разрешения и забрани.

Модул 7

 • Урок: Tout est bien qui fini bien!
 • Граматика: Местоимения за непряко допълнение.
 • Речник: Възклицания. Пари. Предположения.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на френски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Нива за напреднали

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Aux armes citoyens!
 • Граматика: Бъдеще време.
 • Речник: Образование.

Модул 2

 • Урок: Qui ne risque rien n’a rien!
 • Граматика: Местоименни наречия en и y.
 • Речник: Облекло.

Модул 3

 • Урок: La fortune sourit aux audacieux.
 • Граматика: Отрицание. Преразказно изречение.
 • Речник: Да изразим мнение. Настаняване.

Модул 4 Civilisation

 • Урок: Френска политическа система. Поезия.

Модул 5

 • Урок: La publicité et nos rêves.
 • Граматика: Сравнителна степен. Прилагателно име.
 • Речник: Мечти.

Модул 6

 • Урок: La France et le monde.
 • Граматика: Le Subjonctif /Подчинително наклонение/.
 • Речник: Европа без граници.

Модул 7

 • Урок: Campagne publicitaire.
 • Граматика: Относителни местоимения.
 • Речник: Да убедим някого

Модул 8 Civilisation

 • Урок: Френски исторически личности. Паметници на културата. Еволюция.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на френски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Une journée presque ordinaire.
 • Граматика: Настояще. Близко бъдеще. Близко минало.
 • Речник: Да представим някого.

Модул 2

 • Урок: La ville se réveille.
 • Граматика: Местоименни наречия.
 • Речник: Характер.

Модул 3

 • Урок: L’enquête commence.
 • Граматика: Подчинително наклонение.
 • Речник: Да кажем истината.

Модул 4 Civilisation

 • Модерно изкуство. Характеристика и автобиография.

Модул 5

 • Урок: À travers la presse sportive.
 • Граматика: Пасив.
 • Речник: Спорт.

Модул 6

 • Урок: Enquête dans une banlieue.
 • Граматика: Време.
 • Речник: Събития.

Модул 7

 • Урок: Profession journaliste.
 • Граматика: Сигурност и невъзможност. Преразказ.
 • Речник: Описание, функция, организация.

Модул 8 Civilisation

 • Телевизията. Социални проблеми. Моменти от историята.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен френски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Premier acte.
 • Граматика: Сегашно условно наклонение.
 • Речник: Финанси.

Модул 2

 • Урок: La vie est un spectacle.
 • Граматика: Избор и принадлежност.
 • Речник: Движения.

Модул 3

 • Урок: Tragédie ou comédie.
 • Граматика: Минало предварително /отдавна минало време/.
 • Речник: Реакции и чувства.

Модул 4 Civilisation

 • Паметни места. На театър. Кино фестивали.

Модул 5

 • Урок: Elle et lui.
 • Граматика: Наречия и прилагателни. Причастия и деепричастия.
 • Речник: Приятелство. Любов. Омраза.

Модул 6

 • Урок: Paroles et musique.
 • Граматика: Наречия, прилагателни, местоимения.
 • Речник: Чувства и усещания.

Модул 7

 • Урок: Entrée en poésie.
 • Граматика: Относителни местоимения.
 • Речник: Предмети от всекидневието.

Модул 8 Civilisation

 • Разговори през годината. Да променим начина си на живот. Хуморът на французите.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен френски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии, курс по френски език за напреднали.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Урок: Une propriété convoitée.
 • Граматика: Минало условно наклонение. Бъдеще предварително време.
 • Речник: Страх и смелост.

Модул 2

 • Урок: L’arrivée du TGV.
 • Граматика: Цел. Причина. Следствие.
 • Речник: Околна среда.

Модул 3

 • Урок: La situation s’aggrave.
 • Граматика: Ситуиране във времето.
 • Речник: Закон и право.

Модул 4 Révision

 • Преговорен урок.
 • Formes du conditionnel passé
 • Lisez ce qu’ils disaient il y a un an. Continuez ce qu’ils disent aujourd’hui.

Модул 5

 • Урок: Face aux professionnels.
 • Граматика: Количество.
 • Речник: Поправки и ремонти.

Модул 6

 • Урок: Magazine Sciences.
 • Граматика: Разказ в минало време.
 • Речник: Здраве и болест.

Модул 7

 • Урок: Affaire à juger.
 • Граматика: Резултат и обстоятелство.
 • Речник: Аргументация.

Модул 8 Révision

 • Преговорен урок.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни и абстрактни теми на френски език в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по вашата специалност.
 • Общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
 • Ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми
 • Изказване на мнение по актуални теми
 • Излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.
 • Писане на ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ви интересуват.
 • Писане на есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.
 • Водене на лична кореспонденция като в нея се подчертават значимите събития и преживявания.

Фокус на уроците с учители: Френска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии, курс по френски език за напреднали.

Брой записани уроци по испански език: 2722

Всеки приключил урок в Кабината остава като запис в платформата. Ако ученика пропусне урок, може да го гледа на запис, заедно със хиляди други записани уроци. В раздел ‘История’ има качени записи на всички изминали уроци и цели нива в Кабината.

Учебни материали в онлайн курсове по испански език

Модули: 32
Тестове: 298
Аудио: 715
Видео: 307 (над 30 часа)

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Уроците по нивата следват 4-седмични учебни пътеки. Всяко ниво е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Нива за начинаещи

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Модул 1

Alfabeto. Saludar e introducir a una persona. Nacionalidad. Preguntar y responder. Pronombres personales. Conjugación del verbo español. Tipos de verbos. Género y número. También y tampoco. Los verbos ser y llamarse en Presente de Indicativo. El acento

Модул 2

Preguntar y decir la profesión. Artículo. Pronombres demostrativos. Las preposiciones DE y EN. Verbos irregulares estar, hacer, tener, decir, querer en Presente de Indicativo.

Модул 3

Expresiones – por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía, todo el/la/los/las
Los días de la semana. Pronombres posesivos. Verbos irregulares – ir, encontrarse, jugar en Presente de Indicativo. La preposición A

Модул 4

Los numerales cardinales de 1 a 1000. Pronombres interrogativos. Preguntar sobre edad y número de teléfono. Indicar la fecha. Las estaciones.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на испански език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Граматика и испански език за начинаещи.

Теми на учебните материали

Модул 1

Mi vivienda – casa, apartamento, piso, habitaciones. Diferencia entre los verbos ser y estar. La forma impersonal HAY.
Adverbios de lugar y preposiciones – delante de, detrás de, entre. Los adverbios muy/tan – formas y uso. Complemento directo y complemento indirecto.

Модул 2

Mi vivienda – muebles. Los colores.

Модул 3

La ciudad (el pueblo) donde vivo con mis parientes. Edificios. Instrucciones para llegar a un lugar.
Verbos ir, venir, volver, pasar, doblar, torcer, cruzar. El participio pasado del verbo. Pretérito Perfecto de Indicativo.

Модул 4

Descripción de la vivienda, los muebles, los edificios – ejercicios.
Los grados de comparación.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на испански език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Испанска граматика и разговорни уроци.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Описание на времето – топло, студено, с или без валежи.
 • Условни изречения с частицата „SI“
 • Глаголната перифраза ir a + infinitivo. Бъдеще просто време – образуване и употреба.

Модул 2

 • Въпроси и отговори за час. Коментар на дневния режим в работните и почивните дни.
 • Заповедни форми. Глаголите GUSTAR , ENCANTAR
 • Глаголните перифрази с инфинитив – tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, empezar (comenzar) a + infinitivo, acabar de + infinitivo, echar(se) a + infinitivo, ponerse a + infinitivo, estar por + infinitivo.

Модул 3

 • Разписание на превозните средства и работно време на банки и офиси.
 • Градски транспорт – линии, цени, билети, начин на придвижване.
 • Глаголни перифрази с деепричастие – estar + gerundio, ir + gerundio, llevar + gerundio, seguir + gerundio. Глаголни перифрази с причастие – tener + participio, dejar + participio, quedar + participio, seguir + participio.

Модул 4

 • Упражнения върху уроците 9 – 11.
 • Упражнения върху взетата лексика и неопределителни местоимения. Физическо описание на лица.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на испански език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Испанска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Нива за напреднали

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Теми на учебните материали

Модул 1

 • Хранене. В ресторанта. Избиране, поръчване, плащане.
 • Изразяване на оценка – харесва ми, не ми харесва, струва ми се. Повелителна форма на глагола – начин на образуване и употреба.

Модул 2

 • Съдове за хранене и за приготвяне на храна. Прибори. Изрази – вдигам, слагам масата, сервирам.
 • Минало свършено време – образуване и употреба

Модул 3

 • Продукти. Инструкции за приготвяне на храна. Рецепти.
 • Минало несвършено време – образуване и употреба

Модул 4

 • Упражнения върху уроците 13 – 15. Дрехи
 • Упражнения върху повелителната форма на глагола, упражнения върху минало свършено и минало несвършено време и разликата в употребата им на испански език

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на испански език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Испанска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

Модул 1

El Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo; El Condicional Simple; Condicional Compuesto

Модул 2

Estilo indirecto; Estilo Indirecto; La concordancia de los tiempos

Модул 3

El cuerpo humano; El verbo „doler“ ; El Subjuntivo ( Presente)

Модул 4

Pedir favores, pedir permiso; Expresar la finalidad; Otras conjunciones finales; Empleo del Subjuntivo en oraciones subordinadas de sujeto y de complemento

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен испански език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Испанска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

Модул 1

Expresar deseos

Модул 2

Empleo del Subjuntivo en oraciones subordinadas de tiempo y de modo

Модул 3

Empleo del Subjuntivo en oraciones subordinadas causales, consecutivas y de relativo; Empleo de Subjuntivo en oraciones independientes

Модул 4

El Imperfecto de Subjuntivo; El Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен испански език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Испанска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Теми на учебните материали

 • Разговорни уроци

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен испански език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Испанска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии, курс по испански за напреднали.

Брой записани уроци по италиански език: 1319

Всеки приключил урок в Кабината остава като запис в платформата. Ако ученика пропусне урок, може да го гледа на запис, заедно със хиляди други записани уроци. В раздел ‘История’ има качени записи на всички изминали уроци и цели нива в Кабината.

Учебни материали в онлайн курсове по италиански език

Модули: 28
Аудио: 129
Видео: 25 (над 3 часа)

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Всяко ниво е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Нива за начинаещи

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на италиански език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Италианска граматика и италиански за начинаещи.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на италиански език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Италианска граматика, разговорни уроци и италиански език за начинаещи.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на италиански език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Италианска граматика, разговорни уроци и дискусии.

Нива за напреднали

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на италиански език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Италианска граматика, разговорни класове и дискусии.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен италиански език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Италианска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен италиански език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Италианска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии, италиански език за напреднали.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни и абстрактни теми на италиански език в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по вашата специалност.
 • Общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
 • Ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми
 • Изказване на мнение по актуални теми
 • Излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.
 • Писане на ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ви интересуват.
 • Писане на есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.
 • Водене на лична кореспонденция като в нея се подчертават значимите събития и преживявания.

Фокус на уроците с учители: Италианска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии. Курс по италиански език за напреднали.

Брой записани уроци по нидерландски език: 939

Всеки приключил урок в Кабината остава като запис в платформата. Ако ученика пропусне урок, може да го гледа на запис, заедно със хиляди други записани уроци. В раздел ‘История’ има качени записи на всички изминали уроци и цели нива в Кабината.

Граматика и теми на уроците в класната стая и учебните материали

Курсовете включват редовни граматически уроци разпределени в общо 7 нива. Всяко ниво е разделено на две части, като всяка част се преподава за 4 седмици, което е половин ниво. Цялото ниво се преподава за 8 седмици или около 2 месеца.

Нива за начинаещи

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на нидерландски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Нидерландска граматика и разговорни уроци.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране и използване на познати и всекидневни изрази на нидерландски език, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Представяне на себе си или представяне на някого и задаване на въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., Отговаряне на подобни въпроси.
 • Общува по елементарен начин, ако събеседникът говори бавно и отчетливо и помага в общуването.
 • Писане на кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия).
 • Попълване във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса или други лични данни.

Фокус на уроците с учители: Нидерландска граматика и разговорни уроци.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на нидерландски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Нидерландска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Нива за напреднали

Този го скриваме за да избегнем автоматичното отваряне.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на отделни изречения и често употребявани изрази на нидерландски език, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение и работа).
 • Общуване по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.
 • Описване с несложни езикови средства на своето образование, непосредственото си обкръжение.
 • Говорене по теми според преките си потребности.
 • Писане на кратки бележки и съобщения.
 • Водене на обикновена лична кореспонденция, например писмено изразяване на благодарност.

Фокус на уроците с учители: Нидерландска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен нидерландски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Нидерландска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основни моменти, когато се използва ясен и стандартен нидерландски език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др.
 • Справяне в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език.
 • Изразяване просто и смислено по познати теми и по теми от вашия кръг от интереси.
 • Разказване на събитие, случка или мечта.
 • Описание на очакване или цел
 • Излагане накратко на причини или обяснения за проект или идея.
 • Съставяне на несложен свързан текст на теми, които са познати или ни интересуват.
 • Водене на лична кореспонденция, с описване на събития и впечатления.

Фокус на уроците с учители: Нидерландска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии.

Умения, които ще придобиете в това ниво

 • Разбиране на основното съдържание на конкретни и абстрактни теми на нидерландски език в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по вашата специалност.
 • Общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение от двете страни.
 • Ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми
 • Изказване на мнение по актуални теми
 • Излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.
 • Писане на ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ви интересуват.
 • Писане на есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.
 • Водене на лична кореспонденция като в нея се подчертават значимите събития и преживявания.

Фокус на уроците с учители: Нидерландска граматика, разговорни уроци и специализирани дискусии, нидерландски език за напреднали.

Някои от нивата се провеждат само при сформиране на група.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?