ГЛАГОЛИТЕ lie/lay, hang, raise/rise

ГЛАГОЛИТЕ lie/lay, hang, raise/rise

Глаголът LIE има две основни значения:

1. лъжа
2. лежа, лягам
В значението си на „лъжа“ той е правилен и образува миноло време и причастие по следния начин:
 

 

 

lie – lied – lied

 

А като „лежа“ е неправилен и формите му са:

lie – lay – lain

 

Глаголът LAY означава най-общо „полагам, слагам в легнало положение“ /макар че може да има и значения като „слагам масата“, „уволнявам“, „снасям яйца“ и т.н./ Той е неправилен и фор мите му са:

lay – laid – laid

 

examples:

I lied to him about the time of the meeting.
The minute he lay down on the bed, he fell asleep.
I laid the flowers on the table and went to look for a vase.
 Глаголът HANG има две значения:

1. закачам окачвам /и в това значение има неправилни форми за мин. време и причастие – hang – hung – hung/
 
 

 

2. обесвам, бивам обесен /и е правилен – hang – hanged – hanged/

examples
He hung the painting on the wall.
The crowd hanged the thief without waiting for the judge to arrive in the town.
 

1. вдигам, повдигам, построявам
2. отглеждам /деца/
3. предизвиквам, будя /надежда, сълзи/ и т.н.
Глаголът RISE от своя страна е неправилен /rise – rose – risen/ и означава:
1. нараствам, повдигам се, повишавам се /слънцето, цените/
2. издигам се в обществото
3. изгрявам и т.н.

examples

He raised his hand and then answered the question. He raised his sons alone.
Al Pacino rose to fame with the film „The Godfather“. The sun rose.

 

 

 


Глаголът RAISE е правилен /raise – raised – raised/ и означава:


Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?