Образуване на множествено число при броимите съществителни

Правило: Основното правило е, че се прибавя окончание -s или -es, към формата за единствено число:

 boat-boats /лодка-лодки/, drink-drinks /напитка-напитки/,
book-books /книга-книги/, ball-balls /топка-топки/; Съгласно правилото tomato-tomatoes, /домат-домати/, photo-photoes/снимка-снимки/, hero-heroes/герой-герои/, kangaroo-kangaroos /кенгуру-кенгура/ piano-pianos /пиано-пиана/, veto-vetoes /вето-вета/

Съществителни, завършващи на -o взимат окончание -s, или -es:  mosquito-mosquitos/mosquitoes
/комар-комари/, tornado-tornadoes/tornadoes /торнадо-торнада/,halo-halos/haloes
/ореол-ореоли/, zero-zeros/zeroes /нула-нули/

 Когато съществителното завършва на -y след съгласна, преди окончанието -s, -y се трансформира в -ie: city-cities /град-градове/, body-bodies /тяло-тела/,spy-spies /шпионин-шпиони/, boy-boys /момче-момчета/
poppy-poppies /мак-макове/, bay-bays /залив-заливи/

Когато съществителното завършва на -f/-fe в мн. ч. това окончание се трансформира в –ves: leaf-leaves /лист-листа/, half-halves /половина-половини/, knife-knives /нож-ножове/, loaf-loaves /самун-самуни/,elf-elves /елф-елфи/, thief-thieves /крадец-крадци/

Когато формата за ед. ч. завършва на -s, -ze, -ge, -sh, -ch, -x, окончанието за мн. ч. е -es. Ако в ед. ч. формата се пише с -e на края, окончанието за мн. ч. е само -s:dish-dishes /чиния-чинии/, garage-garages /гараж-гаражи/, kiss-kisses /целувка-целувки/, fox-foxes /лисица-лисици/, edge-edges /ръб-ръбове/, prize-prizes /награда-награди/, patch-patches/кръпка-кръпки/

 Неправилни форми за мн. ч.
1.Съществителните  man-men /мъж-мъже/, woman-women
/жена-жени/, child-children /дете-деца/, tooth-teeth /зъб-зъби/, mouse-mice /мишка-мишки/, goose-geese /гъска-гъски/, foot-feet /крак(ходило)- крака,  имат неправилна форма за мн. ч.

2.Съществителните с чужд произход, предимно латински или гръцки, окончаващи на:
a) -a променят окончанието на -ae в мн.ч.
alga-algae, /водорасло-водорасли/ larva-larvae /ларва-ларви/, formula-formulae/formulas /формула-формули/
b) -us променят окончанието на –i
cactus-cacti /кактус-кактуси/, focus-foci /фокус-фокуси/, octopus-octopi/octopuses /октопод-октоподи/, syllabus-syllabi/syllabuses /конспект-конспекти/
Но: genus-genera /род-родове (биол.)

c) –um променят окончанието на -a
bacterium-bacteria /бактерия-бактерии/, stratum-strata
/пласт-пластове/, memorandum-memoranda/memorandums
/меморандум-меморандуми/, symposium-symposia/symposiums /симпозиум-симпозиуми/
d) –is променят окончанието на –es:
analysis-analyses /анализ-анализи/, diagnosis-diagnoses
/диагноза-диагнози/, oasis-oases /оазис-оазиси/, crisis-crises
/криза-кризи/
e) -on променят окончанието на -a:
phenomenon-phenomena /феномен-феномени/, criterion-criteria /критерий-критерии/
f) -ex, -ix променят окончанието на -ices или добавят -es:
matrix-matrices/matrixes /матрица-матрици/
index-indices/indexes /индекс-индекси/
apex-apices/apexes /връх-върхове (геом.)/
g) съществителни с итал. произход, отнасящи се до музиката променят окончанието от -o на -i
virtuoso-virtuosi /виртуоз-виртуози/, concerto-concerti
/концерт-концерти/

Съществителни-сложни думи
Това са съществителни, образувани от две или повече думи, но назововащи едно понятие. Те се пишат слято, с тире или разделено. schoolgirl-schoolgirls
/ученичка-ученички/, seaman-seamen /моряк-моряци/, bus driver-bus drivers /шофьор на автобус-шофьори на автобуси/ При тези съществителни първата част определя втората. В мн. ч. само втората променя формата си (от ед. ч. в мн. ч.) editor-in-chief /editors-in-chief /главен редактор-главни-редактори/, sister-in-law/sisters-in-law /снаха-снахи/ При тези съществителни втората част определя първата. В мн. ч. само първата част променя формата си (от ед. ч. в мн. ч.) manservant-menservents /слуга, прислужник-слуги, прислужници/, woman teacher-women-teachers /преподавателка-преподавателки/ Когато първата част на сложно съществително е man/woman, в мн. ч. и двете части се променят от ед. ч. в мн. ч. bystander-bystanders /(случаен) свидетел-свидетели/, onlooker-onlookers
/наблюдател – наблюдатели/, going-over – goings-over /(основен) преглед-прегледи/, hold-up – holds-up
/нападение (с цел грабеж)-нападения/

Когато първата част на сложно съществително е предлог само втората част взима окончание за мн. ч. Когато втората част на сложно съществително е предлог, първата част взима окончание за мн. ч. Някои съществителни /за множество/ се използват само във формата си за ед. ч., но взимат глагол в множествено число (a), а други не си променят формата в мн. ч., но могат да се използват с глагол в ед. или мн. ч. /b/:

a) people
1. There were a lot of people in the streets. /По улиците имаше много хора./

b) sheep /овца-овце/, species /вид, сорт, порода-видове, сортове, породи/, series /серия-серии/, crossroads
/кръстопът-кръстопътища/, deer /сърна-сърни/, bison
/бизон-бизони/ fish /риба-риби/, salmon /сьомга-сьомги/, aircraft /летателен апарат-летателни апарати/
1. A sheep was grazing in the yard. /Една овца пасеше в двора./
2. Sheep were grazing in the field. /В полето пасяха овце./

Някои съществителни се използват само във формата за мн. ч. и взимат глагол в мн. ч. В тази група влизат наименованията на всички видове панталони:

pants /панталони (разг.)/ jeans /джинси/, trousers /панталони/, glasses /очила/, pajamas /пижама/, tights /чоропогащи/, a pair of tights /чифт чоропогащи/

Такива думи са още: savings /спестявания/, stairs /стълба, стълбище/, scissors /ножици/, customs /митница/, the tropics /тропическият пояс/, wages /надница, заплата/, spectacles /очила/, outskirts /покрайнини, предградия/, goods /стока, движимо имущество/ Някои съществителни имат само множествено число, но взимат глагол в ед. ч.

1. The news is on at 7.30 p.m. /Новините са в 7.30 вечерта./
2. Linguistics is the study of language. /Лингвистиката е наука за езика./
3. Darts is a popular game in England. /Дартс е популярна игра в Англия./
4. Billiards is played all over the world. /Билярдът се играе по цял-свят./

 Съществителни събирателни, които назовават група или клас /най-често от хора/ като една общност, нямат мн. ч. и се използват с глагол в ед. ч. :

jury /съдебни заседатели/, committee /комитет, комисия/, audience /публика/ army /армия/, police /полиция/, crowd
/тълпа/

Също: herd /стадо/, money /пари/
teacher veselina

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Един коментар към “Образуване на множествено число при броимите съществителни”

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?