Past Perfect – употреба

Действие, извършено преди друго действие в миналото

Минало перфектно време в английския език (Past Perfect) изразява  идеята, че дадено действие е възникнало и е завършено преди друго действие в миналото. Може също така да демонстрира, че дадено нещо се е случило преди определен момент в миналото.

Напр.:

 • I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.
 • I did not have any money because I had lost my wallet.
 • Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times.
 • Had Susan ever studied Thai before she moved to Thailand?
 • She only understood the movie because she had read the book.
 • Kristine had never been to an opera before last night.
 • We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance.
 • A: Had you ever visited the U.S. before your trip in 2006?
 • B: Yes, I had been to the U.S. once before.

Времетраене преди дадено нещо в миналото

С Non-Continuous Verbs и някои непродължителни употреби на Mixed Verbs, Past Perfect се прилага в английския език за изразяване на действие, започнало в миналото и продължило до друго действие в миналото.

Напр.:

 • We had had that car for ten years before it broke down.
 • By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.
 • They felt bad about selling the house because they had owned it for more than forty years.

Описаната употреба на Past Perfect обикновено е ограничена до Non-Continuous Verbs и някои непродължителни употреби на Mixed Verbs, но думите live, work, teach и study, понякога са използвани по дадения начин, въпреки че не са Non-Continuous Verbs.

Важно

Ако действието в миналото в Past Perfect не е възникнало в определен момент, може да бъде използвано Simple Past, когато в изречението присъстват думите before или after. Тези думи обикновено изразяват какво се  е случило най-напред, поради което Past Perfect е само още една възможност.

Напр. и 2-те изречения са правилни:

 • She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.
 • She visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

Past Perfect обаче не може да бъде използвано в английския език в дадения случай, ако действието не се извърша в определен момент.

Местоположение на наречията

 • You had previously studied English before you moved to New York.
 • Had you previously studied English before you moved to New York?

Страдателен залог:

 • Деятелен: George had repaired many cars before he received his mechanic’s license.
 • Страдателен: Many cars had been repaired by George before he received his mechanic’s license.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?