Derivative Nouns / Производни съществителни в англ. ез.

По произход съществителните имена в английския език се подразделят на първични и производни. Първични са тези, които не са произлезли от други думи. Производните са произведени от други съществителни, прилагателни или глаголи (напр. greatness, expectation).

В английския език със следните наставки се образуват съществителни имена за професии, категории и т.н.:

-еr:
teacher
-or:
sailor
-ian:
librarian,historian
-ent:
student
-ant:
assistant
-ist:
artist,journalist
-eer:
engineer

Със следните наставки се образуват абстрактни съществителни в английския език:

-dom
freedom
-hood
childhood
-ship
friendship
-ness
business
-th
length
-ment
development
-ence
difference
-ance
assistance
-ion
attraction
-ty
cruelty
-ism
democratism

Примерно упражнение по темата от системата на „Кабината”:

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

РЕГИСТРАЦИЯ