Автор: teacher_mariela

Английска граматика: Be to / Be about to / Due to

Be to в английския език изразява инструкция или заповед: You are to do exactly as I say. – Трябва да направиш точно каквото ти казвам. Be to се използва в английския език и когато се говори за действие или събитие, което е планирано най-често официално: The President is about to visit Rome. – Президентът трябва...

Английска граматика: Изречения с When и If

След думите When и If за изразяване на бъдещи действия в английския език се използва Сегашно време (най-често Present simple), не се използва will нито be going to: I’ll send you a postcard when I’m on holiday. (not when I’ll be ) – Ще ти изпратя картичка, когата отида на почивка. When the rain stops,...

Английска граматика: Have or Have got

Have got – се използва предимно в изречения в английския език, в които показваме, че се притежава нещо, изразява собственост: I have got a new car. – Аз имам нова кола. We haven’t got any money? – Ние нямаме никакви пари. Have you got children? – Имате ли деца? Have се използва предимно в изречения...

Английска граматика: Talking About Exceptions

We use except or except for to introduce the only thing or person that a statement does not include: Използваме except или except for в английския език, за да покажем, че нещо или някой не са включени в общото цяло: The price of the holiday includes all meals except lunch. – Цената на екскурзията включва...

Английска граматика: Between and Among

Between (между) се използва в английския език за две или повече лица/предмети, които се разглеждат индивидуално, поотделно. She held the diamond between her thumb and forefinger. – Тя държеше диаманта между палеца и показалеца си. Bulgaria is situated between Romania, Greece, Turkey, Serbia and Macedonia. – България се намира между Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и...

Spelling rules Правописни правила

British spelling is                                                American spelling is Nouns / Съществителни – our                                                   – or – re                                                      – er Verbs / Глаголи In British spelling final –l is always doubled before –ed; -ing and –er. / В Британския правопис последната буква –l винаги се удвоява пред наставките –ed; -ing and –er In American spelling it is doubled...

American English – a colorful language

В американския английски цветовете, освен с основните си значения, се използват и в преносен смисъл. Това най-често са изрази, в които те участват, но не ги превеждаме буквално, а имат друго значение. RED see red – become very angry red-letter day – a memorable, especially important  or happy day BLUE Out of the blue –...

Time for fun

Silly questions What is found in the centre of both continents America and Australia? (the letter R) What relatives are depended on You? (your aUnts, Uncles; and cousins. They all need you.) Why is the letter T like an island? (Because it is in the water.) What part of London is in France? (the letter...

Time for fun

Here are some rhyming Cockney slang words but they are in mixed order. Match the standard and the slang equivalents. Woods                        pig’s ear Ticket              Adam and Eve Nails               Nanny goat Chalk              Duke of York Beer                Read and write House             monkey’s tails Sister               Molly Mallone Boat                cat and mouse Strangers        ...

Expressing quantity Изразяване на количество

HOW MUCH, HOW MANY, HOW OFTEN, HOW LONG, HOW FAR Когато искаме да зададем въпрос за количество, използваме how many, how much – колко. How many се използва за броими съществителни, а How much – за неброими съществителни. How many friends have you got? – Колко приятели имаш? How many sweets do you want? –...

PRONOUNS МЕСТОИМЕНИЯ

Subject (Personal) pronounsЛични местоимения (Подлог) Object pronounsЛични местоимения (Допълнение) Possessive adjectives Притежателни прилагателни Possessive pronounsПритежателни местоимения I – Аз Me – (на) мене, ме, ми My – мой, мое Mine – мой You -Ти You – (на) тебе, те, ти Your – твой, твое Yours – твой He – Той Him – (на) него, го,...

Time for fun

? + 1 = x Add one or more letters before the word ONE to get the word defined   Малко време за забавление. Опитайте се да познаете описаната дума като добавите 1 или повече букви пред думата „едно”...

Everyday English

Както в българския език, така и в английския, освен обичайните книжовни фрази и изрази, се използват и много жаргонни. Те са част от ежедневния ни говор и се ползват, когато общуваме с близки и познати. Това е т.нар. Ежедневен език или Everyday English. Ето няколко от тези фрази и изрази:...

Особености при употребата на a/an и the

Неопределителният член a/an се използва със собствени имена, за да покаже, че : даден човек принадлежи към определена фамилия, род: He is a Forester. – Той е от Форестови. даден човек притежава качества на известна личност He thinks he is a Romeo. – Той се мисли за Ромео....

Глаголи с определен предлог

Предлозите в английския език имат по няколко различни значения, които в повечето случаи не съвпадат със значенията на съответните предлози в българския език, и това затруднява научаването им. В много случаи думите вървят с точно определен предлог. Ето някои от най-често използваните глаголи и предлозите към тях....

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?