British Slang: Ton

Ton [tʌn]:

100 лири.

100 мили в час.

Всяка единица мярка от сто.

Примери:

Oi, Geez, lend us a ton?

John nearly did the ton on the way to work.

Oi, mate, lend us a ton

Значение от книжовния английски език:

Тон (мярка).

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ