Блогът на Кабината

Еn vísperas de La Navidad

Коледните празници наближават.  Всеки се подготвя по свой начин и е нетърпелив да сподели празника с най-близките си - роднини, приятели. Испанците не правят изключение. Християнските традиции и многообразието от местни ритуали и празненства из цялата територия на Испания, са оформили една ч...

Как да се изразя най-точно?

Като учител в ниво Speaking English Elementary много често се сблъсквам с проблема  ‘Как да се изразя най- точно?’  и затова в следващите няколко публикации ще се опитам да бъда полезна на учениците си с информация по темата. И така, започвам с въпроса - каква е разликата между думите зная,...

‘Как да се изразя най-точно?’-продължение

Продължавам с темата  ‘Как да се изразя най- точно?’  и  по- точно - думи в  английския  със  значение отказвам се, отказ, отхвърлям:   to refuse- отказвам We asked him for help but he refused. He refused to sign the cheque. I was refused a visa. refusal- отказ to give up /smoking; th...

Род на съществителните – III

За да (по)знаем рода на дадено съществително име можем да се ръководим и от правилата, дадени в последната - трета точка, от тази тема. 3. Съществителни,  чиито род се определя от този  на родовото понятие: а) от мъжки род са съществителните, които означават имена на: реки,  морета, океа...

Антоними – I

Антонимите са тези думи, които имат противоположно значение на дадената, напр. красив - грозен; удобен - неудобен. Както на български език, така и на испански език, антонимът или е дума с друг корен, или се образува от дадената чрез представки. Най-напред предлагам малко информация за образ...

Антоними II

Образуването на антонимите може да стане и с представките -des,  - dis bloquear - desbloquear (блокирам - деблокирам) mejorado - desmejorado (подобрен - влошен) enlace - desenlace (връзка - развръзка) conectado - desconectado (включен - изключен) equilibrio - desequilibrio (равновесие ...

Funny

Teacher: Maria please point to America on the map. Maria: This is it. Teacher: Well done. Now class, who found America? Class: Maria did.

Funny

A man was pulled over for driving too fast, even though he thought he was driving just fine. Officer: You were speeding. Man: No, I wasn't. Officer: Yes, you were. I'm giving you a ticket. Man: But I wasn't speeding. Officer: Tell that to the judge! (The officer gives man the ticket.) Man: ...

Funny

A: I'm in a big trouble! B: Why is that? A: I saw a mouse in my house! B: Oh, well, all you need to do is use a trap. A: I don't have one. B: Well then, buy one. A: Can't afford one. B: I can give you mine if you want. A: That sounds good. B: All you need to do is just use some cheese in ord...

A joke

Fred is 32 years old and he is still single. One day a friend asked, "Why aren't you married? Can't you find a woman who will be a good wife?" Fred replied, "Actually, I've found many women I wanted to marry, but when I bring them home to meet my parents, my mother doesn't like them." His...

Common mistakes

1. affect (v) /ударението пада на последната сричка a - ЕFECT/ - засягам, въздействам, влиая (физически или емоционално); Adverse criticism of the book didn't affect the author. /Неблагоприятната критика за книгата не засегна автора./ 2. affect (n) /когато ударението пада на първата сричка ...

Interesting facts

Did you Know? The word "Christmas" comes from the Old English, "Cristes maesse" which means "Christ's mass" on which Christians celebrate the birth of Jesus Christ. It is traditionally a celebration of family and children. MASS [mæs] I. n литургия, богослужение, high/low MASS голяма/м...

Funny :)

A joke A man goes into a pet shop to buy a parrot. The shop owner points to three identical looking parrots on a perch and says: "The parrot on the left costs $500." "Why, does the parrot cost so much?", asks the first man. The owner says, "Well the parrot knows how to use a computer." The m...

-ing or -ed adjectives

Често се греши употребата на прилагателни завършващи на -ing или -ed. Прилагателните, които завършват на -ing описват предмет, животно или човек, а тези, които завършват на -ed описват изпитаните емоции или чувства. PRESENT PARTICIPIAL ADJECTIVE  -ING PAST PARTICIPIAL ADJECTIVE -ED ...

IDIOMS

To go to great/all/any lengths To try all the possible ways of achieving something, even if it means going beyond expected or accepted boundaries. Готов съм на всичко (за да постигна нещо. Some people go to great lengths to achieve their goals – Някои хора са готови на всичко, за да постигна...